Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu Sürecinin Yönetimi
EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTMENLER
DERS 1:  Koruma Kavramları, 3 saat,  Prof. Dr. Füsun Alioğlu :
Korumanın tanımı ve amaçları, Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler, korumaya karşı olan görüşler, korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları, İlk çağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi 
 
DESR 2:  Korumanın Yasal Boyutu, 3 saat,  Prof. Dr. Füsun Alioğlu: 
Günümüzdeki korumaya ilişkin yasal düzenlemeler, Koruma konusunda çalışan ulusal ve uluslararası örgütler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve işleyişi, 2863 sayılı Koruma Kanunu ve korumayla ilgili diğer yasa yönetmelik tüzük ve ilke kararları, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve koruma 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 
DERS 3 : Proje Hazırlık Süreci, 6 saat, Yüksek Mimar Emrah Ünlü: 
Koruma ve restorasyon çalışmalarında Rölöve, Restiüsyon ve Restorasyon projelerinin hazırlanması, Projelerin Koruma Kurul’ları ve ilgili kurumlardaki onay süreçleri, koruma ve restorasyon uygulamalarında proje, detay ve imalat süreçleri, iskan aşaması dahil proje ve uygulamanın bütünlüğü ve yasal sınırlar içinde sonuçlandırılması. Rölöve aşamasından iskan aşamasına kadar tamamlanmış koruma ve restorasyon örnekleri üzerinden tüm sürecin anlatımı.
 
DERS 4: Malzeme Analizleri 3 saat,  Doç. Dr Ahmet Güleç: 
Kimyasal, pertrografik, fizikomekanik malzeme analizleri, analizlerin amacı, sonuçları ve yorumlanması. Onarımda kullanılacak malzemelerin (harç, sıva, taş vb elemanların) içeriklerinin belirlenmesi, Cephe yüzey problemlerinin belirlenmesi ve temizlik uygulamasının önerilmesi, Süsleme (boya, alçı vd) malzemelerin analizlerinin yapılması. 
 
Ders 5.  Ahşap Kullanımı ve Malzeme Analizi, 3 saat, Doç. Dr. Dilek Doğu : 
Tarihi yapılarda ahşap kullanımı, ahşapta bozunmaya neden olan faktörler ve bozunma tipleri, ahşap malzeme analizleri, analizlerin amacı ve önemi, ahşap yapılarda olası riskler ve koruma yöntemleri
 
DERS 6.  Yapısal Malzeme Analizi, 3 saat, Prof. Dr. Turan Özturan : 
Kagir yapılarda yüke ve yıpranmaya bağlı bozulma ve hasar durumları, malzeme özelliklerinin tespiti, düşey ve deprem yükleri altında güvence durum tespiti ile onarım ve güçlendirme analizleri için taşıyıcı elemanların basınç ve kayma dayanımları ve elastisite modüllerinin yerinde ve laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi.   
 
DERS 7.  Yapısal Analiz ve Taşıyıcı Sistemlerin Korunması, 6 saat, Prof. Dr. Alper İLKİ ve Prof. Dr. Şevket Özden : 
Taşıyıcı sistem ve malzeme özelliklerinin belirlenmesi, Yapının geçmişte gördüğü hasarların analizi, Yapısal analizler, Onarım ve yapısal müdaheleler. Örnek uygulamalar.
 
DERS 8:  Koruma Yöntemleri  ve  Uygulamalar, 6 saat,  Dr. Olcay Aydemir :  
Koruma Uygulamalarına başlarken şantiye organizasyonu ve yapıda ilk olarak yapılacak rsetorasyon aşamaları örneklerle anlatılarak, dikkat edilmesi gereken konuların altı çizilecek, örnekler sunulacaktır.
 
DERS 9. Koruma Projelerinde Maliyet Yönetimi, 6 saat,  İsmail ÖNEL:
 Restorasyonu işlerinde kullanılan Birim fiyatlar ve Yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi, Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları, Restorasyon uygulamalarında Hakediş hazırlanması ve Hakediş örnekleri.
 
DERS 10. Proje Planlama ve Kontrol, 6 saat,  Dr. Mehmet Sait CÜLFİK: 
 İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrolün Temel İlkeleri, Kaynak Planlaması ve Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kazanılmış Değer Yöntemi (Earned Value) ile Proje Performans Kontrolü, Primavera ile örnek planlama ve kontrol uygulamaları.