Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Yöneticiler için Pazarlama

Yöneticiler için Pazarlama Uzmanlık programımız Prof.Dr. Eser Borak koordinatörlüğünde oluşturulmuştur.

Ders İçeriği;

  1. Etkin Pazarlama Yönetimi : Giriş, Hedef Pazarlar, Pazarın Boyutları, Ürün Yönetimi, Kanal Yönetimi, Fiyatlama Politikaları, Promosyon, Tüketici Davranışları.
  2. Tüketici Davranışları : Stratejik pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının yeri, algılama, öğrenme süreçleri, tüketici ihtiyaç, güdü ve motivleri, tutumlar, davranışlar ilişkisi, yeniliklerin yayılması, difüzyonu, tüketici davranışlarını açıklayan modeller.
  3. Pazar Araştırmaları : Pazar araştırmalarının amaç ve süreçleri, tasarım ve türleri, veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri; veri analizi ve yorumu. Vak’a çalışmaları.
  4. Küresel Pazarlama ve E-Pazarlama : Şirketlerde uluslararasılaşma süreci : Çokuluslu şirketlerden küresel şirketlere geçiş, Uluslararası pazarlamaya giriş: Ülke seçimi ve pazarda yer alma, Küresel pazarlarda standardizasyon ve uyarlama stratejileri, Değişen rekabet ortamlarına uyum stratejileri. Son yılların en önemli gelişmelerinden biri olan elektronik pazarlama fenomeninin ele alınması ve temel pazarlama kavram ve stratejilerinin bu ortamda nasıl uygulanabileceğinin incelenmesidir. Gerçek pazarlama dünyasına alternatif olarak ortaya çıkmış olan sanal dünyada firmalar, tüketiciler, aracılar, rakipler, toplum vs. gibi değişik grup ve katılımcıların varolma şekil ve stratejileri ve birbirleriyle etkileşimleri ele alınarak aynı temeller üzerine oturmuş olan bu iki farklı dünyada uygulamaların nasıl değişiklik gösterdiğinin incelenmesi hedeflenecektir.